Show Menu
วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

รายละเอียดของเนื้อหา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

แหล่งที่มา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

PDF

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Text Item Type Metadata

Original Format

PDF (7.27 MB)