Show Menu
คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ.

หัวเรื่อง

การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด.

วันที่

2553

ภาษา

th

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 978-974-417-272-3