Show Menu
สารกรมศิลปากรปีที่ 13 ฉบับที่ 10
เดือนตุลาคม 2543

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สารกรมศิลปากรปีที่ 13 ฉบับที่ 10
เดือนตุลาคม 2543

หัวเรื่อง

โรงละครแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรม
ภาพยนต์
พระราชพิธีมงคล
การถ่ายภาพ
นาฏศิลป์
อุทยานประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุ
เฉลย ศุขวานิช

ผู้แต่ง

ศิลปากร, กรม

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท พรีสเกล จำกัด

วันที่

2543

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

ISSN 0857-527X

Abstract

เนื้อหาภายในประกอบด้วย
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
-นิทรรศการพิเศษวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง “พัฒนาการพิพิธภัณฑ์ไทย”
-กรมศิลปากรจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
สําหรับเยาวชนและคนพิการจังหวัดขอนแก่น
-มหกรรมหนังบ้าน ศิลปากรสัญจรสู่สถานศึกษา โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
-สัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
-กรมศิลปากรจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ :
การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
-กรมศิลปากรจัดสัมมนาแนวทางการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
-กรมศิลปากร ร่วมกับนางสาวไทย
และรองนางสาวไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ ๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจัดทําเว็บไซต์สําหรับเด็ก - คนพิการ
-แนะนําผู้บริหาร
-รายชื่อหนังสือสําหรับจําหน่ายของกรมศิลปากร
-งานกรมศิลป์
-เปิดคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
-ตู้ไทยโบราณ (ตอนที่ ๒)
-คุรุปูชนีย์ ๙๖ ปี คุณครูเฉลย ศุขะวณิช