Show Menu
สารกรมศิลปากรปีที่ 13 ฉบับที่ 7
เดือนกรกฎาคม 2543

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สารกรมศิลปากรปีที่ 13 ฉบับที่ 7
เดือนกรกฎาคม 2543

หัวเรื่อง

พิพิธภัณฑ์
วันอนุรักษ์มรดกไทย
โบราณวัตถุ
หอภาพยนต์แห่งชาติ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เอกสารโบราณ
ศิลปวัตถุ
นาฏศิลป์
โบรารคดี

ผู้แต่ง

ศิลปากร, กรม

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท พรีสเกล จำกัด

วันที่

2543

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

ISSN 0857-527X

Abstract

-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
-กรมศิลปากรจัดโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ
-กรมศิลปากรจัดฝึกอบรมเทคนิคการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ
-เทศกาลภาพยนตร์เกาหลีที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ
-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปรับปรุงการจัดนิทรรศการถาวร
-แนวทางในการบริหารจัดการมรดกทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
-งานกรมศิลป์ ๕๐ ปี
-หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกวดภาพแบบตราไปรษณียากรไทย การป้องกันและกําจัดแมลง (ตอนที่ ๒) เอกสารโบราณ
-การขออนุญาตทําการค้าโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เทวดารักษาฉัตร
-โครงการเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น แหล่งโบราณคดีภูเขายะลา