Show Menu
สารกรมศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับ 9
เดือนกันยายน 2543

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สารกรมศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับ 9
เดือนกันยายน 2543

หัวเรื่อง

โบราณคดี
ศิลปวัฒนธรรม
กรมศิลปากร--การจัดงาน
กรมศิลปากร--การจัดกิจกรรม
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
ครูมนตรี ตราโมท
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
นาฏศิลป์

ผู้แต่ง

ศิลปากร, กรม

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท พรีสเกล จำกัด

วันที่

2543

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ภาษาไทย

ตัวบ่งชี้

ISSN 0857-527X

Abstract

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
-พิธียกพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดพระมณฑปและสมโภชรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี
-กรมศิลปากรบรรยายเสนอผลงานทางวิชาการโบราณคดี นิทรรศการ “มรดกแห่งนครวัต”
-กรมศิลปากรจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑๖ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
-กรมศิลปากรนําศิลปะสู่สถานพินิจ
-กรมศิลปากร จัดงาน “๑๐๒ ปี พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ” “ซิมโฟนี ๑๐๐ ปี ครูมนตรี ตราโมท”
-กรมศิลปากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยเอกสาร”
-กิจกรรมฉลอง ๕๐ ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ๒๕๔๓-๒๕๔๕
-กรมศิลปากรจัดมหกรรมหนังบ้านไทย ครั้งที่ ๑
-โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
-ตู้ไทยโบราณ (ตอนที่ ๑)
-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีกับธรณีสัณฐานบริเวณลุ่มแม่น้ํามูลตอนเหนือ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑ถึง พุทธศตวรรษที่ ๑๔
-ทหารญี่ปุ่นในความทรงจําของชาวขุนยวม (ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒)
- รายชื่อหนังสือสําหรับจําหน่ายของกรมศิลปากร