Show Menu
สารกรมศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2543

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สารกรมศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2543

หัวเรื่อง

ดนตรีไทย
นายมนตรี ตราโมท
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จ, กรมพระยา
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ
ภูมิปัญญา
การถ่ายภาพ
นาฏศิลป์

ผู้แต่ง

ศิลปากร, กรม

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาตอรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท พรีสเกล

วันที่

2543

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ภาษาไทย

ตัวบ่งชี้

ISSN 0857-572X

Abstract

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงดนตรี และทอดพระเนตรการแสดง "คุรุปูชนียื 100 ปี ครูมนตรี ตราโมท"
นิทรรศการ "สมเด็จฯ กรมพระยารำดงราชานุภาพ : ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา"
กรมศิลปากรปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน และคนพิการสัมนาทางวิชาการ
การพัฒนามาตราฐานระบบบทเรียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
สัมนาเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการอนุรักษ์ทรัพสินทางศิลปวัฒนธรรม
นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2543
นิทรรศการพิเศษเรื่อง " ภูมิปัญญาไทยภาคตระวันออก "
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการศิลปากรสัญจร โรงเรียนวัดราชโอรส
การป้องกัน และกำจัดแมลง ( ตอนที่ 3 )
การขออนุญาติสำหรับนำโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
อันเนื่องมาจากพิพิธภัณฑ์ฯ ไปสัญจร
อินทรชิต ( ณพักตร์ ) ( ยุพราชกรุงลงกา )