Show Menu
สารกรมศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2537

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สารกรมศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2537

หัวเรื่อง

โบราณคดี
จดหมายเหตุ
สุริยคราส
อุทยานประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ประชาชน จำกัด

วันที่

17/09/2562

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

ISSN 0857-572x

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ข่าวกรมศิลปากร ภาพเขียนบนผนังหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุและผู้เขียน จับผู้ร้ายขุดวัดที่อยุธยา - คณะกรรมการจดหมายเหตุแห่งชาติ - สุริยคราส และระบำนารีนคร