Show Menu
จดหมายเหตุเรื่องทัพญวน ครั้งรัชกาลที่3 จดหมายและใบบอกในปีชวดโทศกจุลศักราช 1202 พ.ศ.2383

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จดหมายเหตุเรื่องทัพญวน ครั้งรัชกาลที่3 จดหมายและใบบอกในปีชวดโทศกจุลศักราช 1202 พ.ศ.2383

หัวเรื่อง

จดหมายเหตุ

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ปีระกา พ.ศ.2476

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2476

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book / PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเล่มนี้เป็นจดหมายและใบบอกทั้งสิ้น 32 ฉบับ ตัวอย่างหนังสือได้แก่
- หนังสือพระยาไชยโยธาถึงพระยาวงศานุชิต
- หนังสือพระยาราชเดชะถึงพระยาสุทัศนราช ฯลฯ
- หนังสือพระยาเชตุถึงพระยาอุไทยธิราช ฯลฯ
- จดหมายพระยาอุไทยธิราช
- หนังสือพระยาจักรีถึงพระยาไชยโยธา
- หนังสือพระยาไชยโยธาถึงพระยาณรงควิไชย
- หนังสือพระยาวงศานุชิตถึงพระยาสังขโลก เป็นต้น

Date Issued

10 ก.ค.62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6116จบ(ร)

959.3054
จ132