Show Menu
เรื่องก่อนประวัติศาสตร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่องก่อนประวัติศาสตร์

หัวเรื่อง

ไทย – ประวัติศาสตร์
ไทย – ประวัติศาสตร์ โลก – ประวัติศาสตร์

รายละเอียดของเนื้อหา

นายวิระ วิจิตรานนท์ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนางเพี้ยน วิจิตรานนท์ ผู้มารดา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2482 ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม

ผู้แต่ง

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2482

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

E-Book / PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อครั้งยังไม่รู้จักจดเอาไว้เป็นหนังสือ หนทางที่จะทราบเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่การศึกษา ให้รู้จักใช้สังเกต พิจารณาลักษณะของวัตถุที่ขุดค้นพบ แล้ววินิจฉัยข้อสันนิษฐานหาเหตุผลแวดล้อมประกอบกับวัตถุที่ขุดค้นได้ วิธีที่นักปราชญ์ชาวตะวันตกใช้เป็นแนวพิจารณาได้อธิบายไว้ในเล่มนี้

Date Issued

3 ก.ค.62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ5443
913.031 ด495รพ