Show Menu
วารสารหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ปีที่ 1 เล่มที่ 1

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ปีที่ 1 เล่มที่ 1

หัวเรื่อง

หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

2538

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

สิ่งพิมพ์

ภาษา

ไทย

Abstract

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี