Show Menu
แนะนำศิลปะการแสดงพื้นเมือง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แนะนำศิลปะการแสดงพื้นเมือง

หัวเรื่อง

หนังตะลุง
มโนห์รา

ผู้แต่ง

ชมรมวรรณศิลป์ปักษ์ใต้

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชมรมวรรณศิลป์ปักษ์ใต้

วันที่

2516

ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book
Pdf

ภาษา

ไทย

Abstract

ศิลปการแสดงพื้นเมือง ได้แก่ เพลงบอก หนังตะลุง และมโนห์รา

Date Issued

9 พ.ค. 62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.11868
793.319593
ช175น