Show Menu
ตันหยงสตา แหล่งศึกษาเรียนรู้

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตันหยงสตา แหล่งศึกษาเรียนรู้

หัวเรื่อง

ตันหยงสตาเป็นการเรียกชื่อรวมของชุมชน

รายละเอียดของเนื้อหา

ตันหยงสตาเป็นการเรียกชื่อรวมของชุมชน ๔ หมู่บ้านในตำบลท่าข้าม ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหยงสตาร์ หมู่ที่ ๓ บ้านพิกุลทอง(บ้านตีน) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งรวงทอง (บ้านปลักคนตาย) หมู่ที่ ๗ บ้านควน (บ้านควนหยงสตาร์) หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทั่วไป เป็นต้น ของตันหยงสตา

ผู้แต่ง

กาจ หยงสตาร์

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ม.ป.พ.
ม.ป.ท.
ม.ป.ป.

วันที่

-

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตรัง

รูปแบบ

E-BOOK

ภาษา

ไทย