Show Menu
เมืองโบราณศรีมโหสถ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เมืองโบราณศรีมโหสถ

หัวเรื่อง

เมืองศรีมโหสถ
โบราณสถาน

ผู้แต่ง

บัณฑิต ลีวชัยชาญ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พระรามครีเอชั่น

วันที่

2558

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย-อังกฤษ

ตัวบ่งชี้

ISBN-978-616-283-174-4

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย
-เมืองศรีมโหสถ
-กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
-รอยพระพุทธบาท
-พระศรีมหาโพธิ
-จารึกเนินสระบัว
-เตลกฎาหคาถา
-การติดต่อสัมพันธ์กับศรีลังกา
-งานมาฆปูรมีศรีปราจีน

Date Issued

20 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.58บ71466จบ(ร)

959.322
บ262ม