Show Menu
ตำรายา (9)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำรายา (9)

หัวเรื่อง

เวชศาสตร์

รายละเอียดของเนื้อหา

ผู้แต่ง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วันที่

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

บาลี

Abstract

1.ว่าด้วยโรคฝีทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย ลักษณะอาการ และตำรายาก้ฝีนั้นๆ มีแผนภาพแสดงให้รู้จุดต่างๆ ของโรคที่เกิดแก่ร่างกาย
2.ตำรายาสำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 วันถึง 2 ปี เช่น ยาแก้ท้องขึ้น ลงท้อง ยาแก้เด็กสำรอก ยาแก้สะอึก ยาแก้ทรางขึ้นลิ้น ยาแก้ไข้ ยาแก้ต้านทราง ยาแก้เสลด ฯลฯ มีแผนภาพแสดงจุดต่างๆ ของโรคที่เกิดแก่ร่างกาย

Date Issued

19 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

จบ.ส.84