Show Menu
ตำรายา (10)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำรายา (10)

หัวเรื่อง

เวชศาสตร์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

บาลี

Abstract

1.สาเหตุของการเกิดเป็นไข้สันนิบาตต่าง ๆ เช่นสำลักน้ำ อาบน้ำเย็นเกินไป เลือดออกมากเกินไป รับประทานอาหารมากเกินไป ฯลฯ
2.วิธีพิจารณาดูอาการของไข้ และการรักษา
3.ตำรายาต่าง ๆ ได้แก่ ยาแก้สันนิบาต 7 ประการ ยาล้อมตับดับพิษทั้งหลาย ยาแก้บิดอาเจียน ยาแก้ลิ้นกระด้างคางแข็ง ยาแก้เพ้อคลั่ง ยาแก้หอบแก้สลบ ยาชูกำลัง ยาแก้พิษสำแดง ฯลฯ

Date Issued

19/03/2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

จบ.ส.89