Show Menu
มนุษยธรรม 4 ประการ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

มนุษยธรรม 4 ประการ

หัวเรื่อง

ธรรมะในการดำเนินชีวิต
ธรรมะ

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานปลงศพ นางท้วม อนุรักษ์ภูเบศร วสันตสิงห เมื่อปีมะเมีย พ.ศ.2473

ผู้แต่ง

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2473

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาบรรยายธรรม 4 ประการ ได้แก่
1. นิรัสสาสกธรรม ได้แก่ ทิฏฐิที่หาประโยชน์มิได้
2. ทุรัสสาสกธรรม ได้แก่ ความเห็นผิดที่บุคคลถือเอาแล้วโดยไม่แยบคาย
3. สวสสาสกธรรม ได้แก่ ความเห็นชอบชี้มลทินแห่งสุคติแลทุคคติด้วย
4. ปรมัสสาสกธรรม ได้แก่ ธรรมวินัยของพระตถาคตอรหันต์สัมมามัมพุทธเจ้า

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12127
294.301
จ196ม