Show Menu
มงคลสูตรคำฉันท์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

มงคลสูตรคำฉันท์

หัวเรื่อง

มงคลสูตร

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาราชสาส์นโสภณ (อาจ ชูโต) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 7 ธันวาคม 2502

ผู้แต่ง

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทสไทย

วันที่

2502

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

ในเล่มมีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พิมพ์บทพระราชนิพนธ์, คำนำกรมศิลปากร, คำนำกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร,ประวัติมหาเสวกโท พระยาราชสาส์นโสภณ (อาจ ชูโต),สำเนาพระบรมราชโองการ ฯลฯ ต้นมงคลสูตร,ไตรสรณคมน์,ภาษานักรบโบราณ,ธรรม,อธรรม,ความดี,ความชั่ว,ความฉลาด,ความเขลา,ความรอบคอบ,ประมาท,ทุกข์,ความริษยา,โลภ.ความอกตัญญู,กรุณา,กล้าหาญ,ภัดี,ความเพียร,ยุติะรรม,ความรู้สึกผิดลความละอายใจ,ความสัตยื,สามัคคี,ความสามารถ,สุจริต,กาลเทศะ,กิริยา,กฏธรรมดา,เกียรติศักดิ์,ชีวิต,โชคเคราะห์,ปกติวิสัย,มายา,วาจา,วิชา,เวลา,ศิลป์,ศานติภาพ,สรรเสริญ,นินทา,ทรัพย์,สงคราม,หน้าที่,อำนาจ,ชาย,หญิง,ความรัก,สมรส,สมาคม,มิตรสหาย,ญาติ,บิดา มารดา บุตร,อาจารย์ ศิษย์,ทหาร,ผู้นำลความรักชาติ,ไทย,และพระราชนิพนธ์ อรชุนกับทศกรรฐ์"

Date Issued

15 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12183
895.911
ม113ม