Show Menu
ตำรายา(5)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำรายา(5)

หัวเรื่อง


เวชศาสตร์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา


บาลี

Abstract

1.ว่าด้วยตำรายาแก้โรคต่างๆ เช่น โรคนอนไม่หลับ ยามหาสันนิบาต 16 จำพวก ดังเช่นยาแก้ฝีทั้งปวง ยาแก้ตกเลือด ยาแก้พิษงู ยาแก้สะอึก แก้เสลด เป็นต้น ยาแก้ไข้ต่างๆทั้งปวง เช่นยาแก้ไข้ตัวร้อน ตัวเย็นไข้ลงแดง ไข้นอนมิหลับ ไข้เพื่อโลหิต ไข้เห็นผี ไข้มวลลม เป็นต้น
2.ว่าด้วยยาสมฤดู เมื่อคิมหันต์ฤดู ยาสุมเมื่อวสันต์ฤดู ยาสุมเมื่อเหมันต์ฤดู ยาแก้ปวดศีรษะ ยานัดทั้ง3ฤดู
3.ว่าด้วยการพิจารณาดูคนไข้ด้วยการเต้นของเทพจร และยาชูเทพจร
4.ว่าด้วยตำรายาแก้ไข้ต่างๆ เช่น ไข้ผูกเพื่อเส้นเพื่อกลอน ยากระทุ้งไข้ ยาสกัดไข้ ยาแก้ไข้ปากหวานเพื่อลมเพื่อเลือด ยาแก้ไข้ให้รากเหยียนรากออก ยาแก้การทวารทั้ง9 ยาแก้ฝี ยารูเลือด ยาห้ามฤดู เป็นต้น

Date Issued

14 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

จบ.ส27