Show Menu
พระราโชวาท พระราชดำรัส คำกราบบังคมทูล คำกราบชัยมงคล และจดหมายเหตุ เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราโชวาท พระราชดำรัส คำกราบบังคมทูล คำกราบชัยมงคล และจดหมายเหตุ เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

หัวเรื่อง

ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี, สมเด็จพระ
พระบรมราโชวาท
พระราชดำรัส
จดหมายเหตุ

รายละเอียดของเนื้อหา

เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาะิบดี (ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล) พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท้าววรคณานันท์อัพภัตรปตานี (ม.ร.ว.
ปั้ม มาลากุล) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2482 ณ เมรุหลวงวัีดเทพศิริทราวาส

ผู้แต่ง

ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี,สมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรนิติ

วันที่

2482

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย
1.พระราชโชวาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชทานนักเรียนชายหญิงที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้เป็นนักเรียนส่วนพระองค์ไปศึกษาวิชา ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพ.ศ.2446
2.คำถวายชัยมงคลของทายิกา ของมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชดำรัสตอบ
3.คำถวายพระพรแห่งกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชดำรัสตอบ
4.คำถวายชัยมงคลของพระบรมวงศานุวงศ์ ฝ่ายหน้า และพระราชดำรัสตอบ
5.คำถวายชัยมงคลของข้าราชการฝ่ายหน้า และพระราชดำรัสตอบ
6.คำแปลถวายชัยมงคลของผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และพระราชดำรัสตอบ
7.คำถวายชัยมงคลของพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการฝ่ายใน และพระราชดำรัสตอบ
8.คำโทรเลขถวายชัยมงคล พระราชโทรเลข
9.คำแปลพระราชโทรเลข
10.พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระงค์
11.คำกราบบังคมทูลในการเปิดโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ และพระราชเสาวนีตอบ
12.คำกราบบังคมทูลถวายชัยมงคลในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด้จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เมื่อพระชนมายุครบ 50 พรรษา (พ.ศ.2456) และพระราชดำรัสตอบ
13.คำกราบบังคมทูลถวายชัยมงคลของพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายใน และพระราชดำรัสตอบกรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์
14.คำถวายชัยมงคลของข้าทูลละอองธุลีพระบาท แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ในการพระราชพิธีเแลิมพระชนมพรรษา เมื่อพ.ศ.2458
15.พระราชหัตถเลขา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
16.เจ้าพระยายมราชกราบบังคมทูลในนามของประชาชนทั้งหลายที่จะได้รับพระราชทานอุทกทาน
17.พระราชปรารภที่จะเสด๋จยุโรป
18.พระราชพิธีทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
19.คำเสนามาตย์ราชเสวกกราบบังคมทูลฯ
20.พระราชพิธีถือน้ำกระทำสัตย์
21.ประกาศการขานพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

Date Issued

12 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2313จบ.
895.915
ศ229พ