Show Menu
ประชุมพระบรมราโชวาทและพระโอวาท

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพระบรมราโชวาทและพระโอวาท

หัวเรื่อง

พระบรมราโชวาท

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงอังสุมาล เกษมสันต์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2509

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์

วันที่

2509

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นหนังสือที่รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระดอวาท ดังนนี้พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จฯพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ,อนุศาสนี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระดอวาท สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต และพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Date Issued

12 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2169จบ.
895.915082
ป247ปอ