Show Menu
ชีวิตและงานของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชีวิตและงานของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์

หัวเรื่อง

สุขุมนัยประดิษฐ์, หลวง

รายละเอียดของเนื้อหา

งานครบรอบ 60 ปี ของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์

ผู้แต่ง

อินสม ไชยชนะ, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ

วันที่

2507

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตและงานของคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ซึ่งมีสาระสำคัญควรแก่การศึกษา เพราะท่านรับราชการดำรงตำแหน่งสำคัญๆ และเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ราชการของประเทศชาติมากคนหนึ่ง นอกจากนี้มีบทความจากผู้มีชื่อเสียงอีกหลายท่านที่ได้ทำลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย เช่น ตัวตั้งของก.พ. เลขาธิการก.พ. การจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น

Date Issued

27 ก.พ. 62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.4554จบ

923.2593
ส746อ