Show Menu
บทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “บรรสานสดุดี”

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “บรรสานสดุดี”

หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

รายละเอียดของเนื้อหา

คณะทำงานจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ผู้แต่ง

กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ กษัตริย์-เกษตร, ฝนหลวง, น้ำพระทัยพระราชทาน, พ่อฟ้าหลวง, พระผู้ทรงเป็นใหญ่แห่งที่นา, โครงการพระราชดำริน้ำเพื่อชีวิต, ราชประชาสมาสัย, หญ้าแฝก, ทฤษฎีใหม่, ทฤษฎีแกล้งดิน, กังหันน้ำชัยพัฒนา, พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี, น้ำดีไล่น้ำเสีย,การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม, การใช้ประโยชน์จากขยะ, ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,สถานีโครงการหลวงอินทนนท์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน, โครงการพระดาบส, การเกษตรแบบยั่งยืน, แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกข้าว, โครงการโรงเรียนร่มเกล้า, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์, โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน, การพัฒนาข้าวไทย, งานวิจัยและพัฒนาข้าว, ปัญหานาร้าง และการเกษตรเป็นปัจจัยหลักพัฒนาประเทศ

Date Issued

24 ก.พ.2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

31111002978128 จบ
923.1593
ภ671ปบ