Show Menu
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์

หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 – 2559
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้แต่ง

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อรุณการพิมพ์

วันที่

2545

ลิขสิทธิ์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

ISBN 974-9771-94-0

Abstract

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยเเพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีจำนวนกว่า 3,000 โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชาติทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครองและการบริหารงาน และได้ยกตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จในแต่ละด้านซึ่งกระจายอยุ่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

Date Issued

19 ต.ค.61

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

บ31111008416628จบ
923.1593
ภ671คอ