Show Menu
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวเรื่อง

ฝนหลวง
น้ำเสีย
ทฤษฎีแกล้งดิน
กังหันน้ำชัยพัฒนา
ทฤษฎีใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - 2559

ผู้แต่ง

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

21เซ็นจูรี่

วันที่

2540

ลิขสิทธิ์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

ISBN 974-7774-14-3

Abstract

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎี แกล้งดิน หญ้าแฝก ดินเสื่อม การอนุรักษ์ ฝนหลวง เครื่องดักหมอก น้ำเสีย กังหันน้ำชัยพัฒนา เส้นทางเกลือพระราชดำริ

Date Issued

18 ต.ค.61

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.40บ.19519จบ(ร)
923.1593
ภ671น