Show Menu
โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพลงโคราช

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพลงโคราช

หัวเรื่อง

เพลงโคราช
เพลงพื้นเมือง

ผู้แต่ง

พชร สุวรรณภาชน์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา

วันที่

2544

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

974-04-0547-9

Abstract

ความรู้เกี่ยวกับโลกทัศน์ของชาวโคราช ที่สะท้อนออกมาจากเพลงโคราช ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรี ของคนโคราช

Date Issued

18 ตุลาคม 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

เลขหมู่

784.49593
พ179ล