Show Menu
จารึกวัดอัษฎางคนฤมิต เกาะสีชัง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกวัดอัษฎางคนฤมิต เกาะสีชัง

หัวเรื่อง

จารึก
เกาะสีชัง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2471

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

คำจารึกที่พิมพ์ในหนังสือเล่มนี้้ ราชบัณฑิตยสภาได้ขอให้กรมศุลกากรคัดมาจากวัดอัษฎางคนฤมิต ที่เกาะสีชัง จังหวัดสมุทรปราการ (ในสมัยนั้น)
ศิลาจารึกนั้น รัชกาลที่5 โปรดเกล้าให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจัดการเรื่องแต่งธรรมปริยายจารึกก้อนศิลาเพื่อเป็นธรรมทานรวม 8 ก้อน

Date Issued

11 ต.ค.61

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6052จบ(ร)

294.3135
จ319