Show Menu
ประชุมเพลงยาวภาคที่4 เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมเพลงยาวภาคที่4 เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

หัวเรื่อง

เพลงยาว
สถิตย์ธำรงสวัสดิ์, หมื่น

รายละเอียดของเนื้อหา

แจกในการกฐินพระราชทานจางวางโทพระยาอนิรุทธเทวา อธิบดีกรมมหาดเล็ก ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2463 ปีวอก

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2463

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เพลงยาวเล่มนี้ เป็นเพลงยาวสังวาศ เบ็ดเตล็ด ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ทรงแต่งขึ้นซึ่งนับได้ว่าอยู่ในชั้นที่สุดของกวีสมัยนั้น

Date Issued

3 ต.ค.61

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6062จบ(ร)

895.9112
ป247