Show Menu
คืนน้ำสู่แม่น้ำ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คืนน้ำสู่แม่น้ำ

หัวเรื่อง

น้ำ
บทความ -- รวมเรื่อง
พัศพงศ์ ชินอุดมพงศ์

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา

ผู้แต่ง

พัศพงศ์ ชินอุดมพงศ์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เอส.พี.เอ็ม.การพิมพ์

วันที่

2555

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 978-974-8469-76-8

Abstract

เป็นหนังสือที่รวมบทความของคุณพัศพงศ์ ชินอุดมพงศ์ ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมเป็นหลักได้แก่ คืนรากแก้วสู่ดินของใคร...ของเรา จากป่าใช้น้ำน้อย กลายเป็นป่าใช้น้ำมาก รางวัลของการคืนรากแก้วสู่ดิน ไม่เคยฝึกระวังภัยธรรมชาติ สังคมพิชกับสังคมรากแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวหัว : น้าเป็นหัวใจของชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนเป็นเรื่องจริง ตาน้ำแห้งสัญญาณ ตัดต้นไม้อย่างมีระบบ เลือกไม้ยืนต้นท้องถิ่นเนื้อไม้มีราคา นอกจากนี้มีเรื่องปีกาญจนาภิเษก ความทรงจำจากผู้เขียน ฝากไว้ เสน่ห์เมืองจันท์

Date Issued

11 ต.ค.59

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.55บ.67422จบ(ร)

333.7
พ586ค
ล.3