Show Menu
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

หัวเรื่อง

ศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
สระมรกต
รอยพระพุทธบาท
พระศรีมหาโพธิ์
จารึกเนินสระบัว

ผู้แต่ง

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต

วันที่

2549

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 974-417-1881-3

Abstract

เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศรีมโหสถในหลายเรื่อง ได้แก่ เมืองศรีมโหสถ กลุ่มโบราณสถานสระมรกต รอยพระพุทธบาท พระศรีมหาโพธิ์ จารึกเนินสระบัว เตลกฏาหคาถา การติดต่อสัมพันธ์กับศรีลังกา งานมาฆปูรมีศรีประจัน

Date Issued

8 ต.ค.59

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.56บ.68378จบ(ร)

959.322
บ259ศ