Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม11 เมษายน พ.ศ. 2496

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม11 เมษายน พ.ศ. 2496

หัวเรื่อง

สุภาษิต
วัฒนธรรม
พระเครื่อง
เครื่องแต่งกายไทย
เบ็ดเตล็ด

ผู้แต่ง

-

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยูที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัทการพิมพ์ไทยสามัคคี

วันที่

2496

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

-

Abstract

ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค ภาคแรก ได้แก่ เรื่องสุภาษิตานุสรณ์ สาส์นสมเด็จ สุริยพันธุ์ บทความเรื่องไทย ประวัติศิลปะด้านอินเดียและตะวันออกไกล ศิลปสงเคราะห์ การประชุมสภา ICOM พรญามหาธรรมราชคือใคร นำเที่ยวจังหวัดกาญจนบรี ระบำบาหลีในสหรัฐอเมริกา เรื่องวัฒนธรรม (ตอน 5) เครื่องแต่งกายไทย การแข่งขันศิลประหว่างชาติประเภทปฏิมากรรม พระเครื่องทางโบราณคดี และเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ ภาค2 เกี่ยวกับเรื่องมหาชาติคำอีสาน

Date Issued

8 ตุลาคม 2559

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

-