Show Menu
จารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 11

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 50 ซม. ยาว 55 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

พง.1 ในประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่ 2 กำหนดเป็นหลักที่ 26

พบเมื่อ

พุทธศักราช 2445

สถานที่พบ

เขาพระนารายณ์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้พบ

มิสเตอร์ เบอร์ค (M.H.W. Bourke)

ปัจจุบันอยู่ที่

เขาพระนารายณ์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พิมพ์เผยแพร่

ในประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่ 2 พ.ศ.2472 และจารึกในประเทศไทย เล่ม 1 พ.ศ.2529

ประวัติ

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๕ มิสเตอร์ เบอร์ค (M.H.W. Bourke) ที่ปรึกษากรมราชโลหกิจ กระทรวงเกษตราธิการ ได้เป็นผู้พบศิลาจารึกบนเขาพระนารายณ์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายศิลาจารึกดังกล่าวมาไว้ที่ วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และย้ายต่อไปไว้ที่ วัดหน้าเมือง อำเภอตลาดใหญ่ ราษฎรชาวตะกั่วป่ามีความเคารพนับถือศิลาจารึกหลักนี้มาก จึงได้ขออนุญาตนำศิลาจารึกกลับไปไว้ยังเขาพระนารายณ์ตามเดิม และได้อยู่ ณ ที่นั้นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน