Show Menu
ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

พระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ค่ายตากสิน
จันทบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน วันพฤหัสบดีที่ 15 มรกราคม พ.ศ.2519

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรสมัย


วันที่

2518

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยสังเขป ความเป็นมาของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน รายการจัดสร้างวัตถุมงคล พิธีพุทธาภิเศก บันทึกเหตุการณ์วันวางศิลามงคลฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Date Issued

27 พ.ค.59

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.7383จบ(ร)

719.32
ท539