Show Menu
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงเดิมบางบริบาล(นายเดิม กุณฑลบุตร)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงเดิมบางบริบาล(นายเดิม กุณฑลบุตร)

หัวเรื่อง

1.หลวงเดิมบางบริบาล
2.เดิม กุณฑลบุตร
3.พุทธศาสนา
4.หลักธรรม

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงเดิมบางบริบาล(นายเดิม กุณฑลบุตร) ณ วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2530

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันที่

25ก.พ.2559

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นเรื่องที่หลวงบริบาล (นายเดิม กุณฑลบุตร) ได้เขียนไว้โดยมีความคิดที่จะเขียนเรื่องธัมมะของพระพุทธเจ้าเทียบเคียงกับหลักวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์สันติฯ.

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.56บ.69277จบ.(ร)

294.3122
อ231