Show Menu
จารึกวัดสุปัฏนาราม 2

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกวัดสุปัฏนาราม 2

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

ขอมโบราณ ภาษาเขมร

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 16

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 12 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 73 ซม สูง 48 ซม หนา 18 ซม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

อบ. 5

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิมพ์เผยแพร่

ครั้งแรก

ประวัติ

หอสมุดแห่งชาติไม่มีหลักฐานและรายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวกับจารึก