Show Menu
พิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี และห้องสมุดและนิทรรศการ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี และห้องสมุดและนิทรรศการ

หัวเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
กกต.จันทบุรี -- ประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีและห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย 26 กันยายน 2551

ผู้แต่ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โปรออฟเซท

วันที่

2551

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ความเป็นมาของกกต.จันทบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี บุคลากรกกต.จังหวัดจันทบุรี 3.งานจัดการเลือกตั้ง งานสืบสวนสอบสวน งานการมีส่วนร่วม งานพรรคการเมือง ภาพกิจกรรม 4.โครงการจัดตั้งห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยประจำจังหวัดจันทบุรี

Date Issued

25 พ.ค.59

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.55บ.67275จบ(ร)

324.99326
ค121พ