Show Menu
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี -- ผลการดำเนินงาน
จันทบุรี -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- กัมพูชา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส.เอเซียเพรส (1989)จำกัด

วันที่

2558

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรีในรอบปีที่ผ่านมา (กันยายน 2557 - สิงหาคม 2558) ในด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นอยู่ การเกษตร การท่องเที่ยว อัญมณี และเครื่องประดับ ธุรกิจการค้าและการค้าชายแดน

Date Issued

22 เม.ย.59

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.58บ.71540จบ(ร)

352.139326
ม363