Show Menu
จารึกตะจุ๊มหาเถร (วัดแสนข้าวห่อ)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกตะจุ๊มหาเถร (วัดแสนข้าวห่อ)

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

มอญโบราณ ภาษามอญ

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 17

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 14 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 60 ซม. สูง 121 ซม. หนา 15 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลพ. 7

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือวิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ประวัติ

จารึกนี้ไม่ได้อ่านแปล แต่สรุปความได้ว่า กล่าวถึงข้าพเจ้าชื่อ "ตะจุ๊" มหาเถรแห่งหริภุญชัยมหานคร ซึ่งอยู่ในรัชกาลแห่งกษัตริย์พระองค์หนึ่ง และกล่าวถึงการสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา เช่น
1. ศาลาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 10 องค์
2. การปลูกต้นมหาโพธิ จำนวน 10 ต้น
3. การปลูกต้นมะพร้าว จำนวน 50 ต้น