Show Menu
จารึกวัดบ้านหลวย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกวัดบ้านหลวย

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

มอญโบราณ ภาษามอญ

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 17

จารึกอักษร

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 16 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 16 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 45.5 ซม. สูง 95 ซม. หนา 15 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลพ. 6

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบ้านหลวย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือวิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ประวัติ

จารึกนี้ยังไม่ได้อ่านแปล แต่สรุปความได้ว่า ข้อความที่นับว่าสำคัญในจารึกหลักนี้ คือ ศักราชที่ปรากฏในด้านที่ 1 เป็นพุทธศักราช 826 หนึ่งพัน ถ้าคิดกลับตัวเลขตามแบบอย่าง "กหํปายา" ก็จะเป็นพุทธศักราช 1628 ส่วนข้อความอื่น ๆ ได้กล่าวถึงการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง เช่น การอุทิศข้า (เฑิก) ไว้สำหรับบำรุงรักษาวัดและสระน้ำ วัดที่กล่าวไว้ในจารึก คือ "เชชตวันน์" (ปัจจุบันคือวัดดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) กล่าวถึงผู้สร้างเจดีย์และคูหา ซึ่งน่าจะได้แก่ เจดีย์ที่มีซุ้มประดับ และกล่าวถึงการถวายวัตถุสรรพสิ่งของต่าง ๆ มีต้นว่า หม้อน้ำ ฉัตร เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระบุง หรือตะกร้า