Show Menu
จารึกอาณาจักรปุนไชย (วัดกู่กุด)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกอาณาจักรปุนไชย (วัดกู่กุด)

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

มอญโบราณ ภาษามอญ

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 17

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 8 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 68 ซม. สูง 100 ซม. หนา 23 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลพ. 5

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสันมหาพน (วัดกู่กุด หรือวัดจามเทวีป อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือวิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

ประวัติ

จารึกนี้ยังไา่ได้อ่านแปล แต่สรุปความได้ว่า กล่าวถึงกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรปุนไช (หริภุญไชย) และกล่าวถึงการถวายสิ่งของแก่นักปราชญ์แห่งคณะสงฆ์