Show Menu
จารึกวัดดอนแก้ว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกวัดดอนแก้ว

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

มอญโบราณ ภาษามอญ

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 17

จารึกอักษร

จำนวน 1 ด้าน มี 7 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 66 ซม. สูง 147 ซม. หนา 19 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลพ. 4

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

ในหนังสือวิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

ประวัติ

จารึกนี้ยังไม่ได้อ่านแปล แต่สรุปความได้ว่า เป็นเรื่องที่กล่าวถึงบริเวณของเจดีย์และพุทธเสมา