Show Menu
จารึกวัดมหาวัน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกวัดมหาวัน

หัวเรื่อง

จารึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จารึก Item Type Metadata

อักษร

มอญโบราณ ภาษามอญ

ศักราช

พุทธศตวรรษที่ 17

จารึกอักษร

จำนวน 4 ด้าน ด้านที่ 1 มี 22 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 22 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 21 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 20 บรรทัด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 78 ซม. สูง 131 ซม. หนา 24 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ลพ. 3

พบเมื่อ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

ในวารสารโบราณคดี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 และในหนังสือวิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้ แม้จะเคยมีผู้อ่านแปลแล้ว แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก การพิมพ์คร้ังนี้จึงสรุปแต่ใจความในจารึกไว้ ข้อความที่เริ่ม คือ การกล่าวความสัจจะอย่างแท้จริง (จรมตฺต) ในผลงานแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้บำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา กล่าวถึงการสร้างเจดีย์ พระพุทธรูป ที่อยู่ (กุฎิ) คูหา ฉัตร และการถวายข้า (เฑิกฺ) เพื่อบำรุงรักษา กล่าวถึงญาติ (พระราชวงศ์) และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนี้ (ส่วนมากเป็นวิสามัญนาม) และกล่าวถึงการอุทิศถวายวัตถุสิ่งของต่าง ๆ