Show Menu
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 19 จังหวัดตราด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 19 จังหวัดตราด

หัวเรื่อง

วัดโยธานิมิต
ตราด--ประวัติศาสตร์
ตราด--ความเป็นอยู่และประเพณี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในงานพระกฐินพระราชทาน ที่กรมศิลปากรนำไปทอดถวาย ณ วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด

ผู้แต่ง

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 19 จังหวัดตราด กรมศิลปากร

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรีบริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ฤทธี ครีเอชั่น จำกัด

วันที่

2556
2 ก.พ. 2559

ลิขสิทธิ์

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นหนังสือที่กรมศิลปากรจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวัดโยธานิมิต ประวัติศาสตร์จังหวัดตราด ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตราด เทศกาลและงานประเพณี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด และภารกิจของกรมศิลปากรในจังหวัดตราด.

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.56บ.69273จบ.(ร)

294.3135
ป119
ล.19