Show Menu
สำเนาและคำแปลพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนแรกเสวยราชสมบัติ รวมในสมุดนี้ ๓ ฉบับ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สำเนาและคำแปลพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนแรกเสวยราชสมบัติ รวมในสมุดนี้ ๓ ฉบับ

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

สำเนาแลคำแปลพระราชหัตถเลขาทรงมีถึงนายพันโท ดับลยู. เย. นัตเตอเวิ๊ธ, ซี.บี. ผู้ว่าราชการ ณ เกาะปรินซ์ออฟเวลส์ มะละกา และสิงคโปร์ และแฮมิวตัน และ เกรแลยอนยาวีส์ และ วม.กราล เอสไควรส์ เมื่อพ.ศ. ๒๓๙๔ จำนวน ๓ ฉบับ