Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม1 พฤษภาคม 2505

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม1 พฤษภาคม 2505

หัวเรื่อง

กรมศิลปากร
พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
พระปรางค์
วัดมหาธาตุ
วัดราชบูรณะ
พระพิมพ์
โบราณวัตถุ
พระอุโบสถ
วัด
อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน
บริษัทไพศาลการช่าง จำกัด
ถนอม กิตติขจร, พณฯ พลเอก
นายกรัฐมนตรี
ศิลปวัตถุ
ประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุ
นักศึกษา
กรุงเทพฯ
เจดีย์ภูเขาทอง
ละคอน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ราชาธิราชที่ 2, สมเด็จพระบรม
พระบรมสารีริกธาติ
เพลง
ศิลาจารึก
มอญ
ธรรมาโศก,พระเจ้า
ธรรมราช, พระเจ้า
พระพุทธเจ้า
หริภุญชัย
ประเทศกัมพูชา
ภาษาเขมร
ธานยปุระ
เชียงใหม่
พระราชวัง
ประเทศพม่า
พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์
จดหมายเหตุ
อาณาจักรไทย
สงคราม
เมืองนครสวรรค์
เขมร
ละโว้
ภาษาบาลี
ภาษาไทย
แม่น้ำเจ้าพระยา
นิยายพื้นเมือง
แคว้นสุวรรณภูมิ
ราชาธิราช, พระมหา
พระราชโองการ
กรุงสุนัต
แหลมอินโดจีน
เทวดา
เมืองโบราณ
พระพุทธรูป
แควแม่ปิง
ปากน้ำโพ
พิจิตร
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์
พระเกตุมาลา
บางมูลนาค
สมเด็๋จพระพนรัตน์
หนังสือ
ปรมานุชิต, กรมสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, สมเด็จพระ
กรุงธนบุรี
กรุงธนบุรี, สมเด็จพระเจ้า
หนังสือจุลยุทธการวงศ์
กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรอยุธยา
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
บรมไตรโลกนาถ, สมเด็จพระ
เชียงราย
สุพรรณบุรี
อู่ทอง, พระเจ้า
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
บรมไตรโลกนาถ, สมเด็จพระ
ไตรตรึงส์
ภาษามคธ
พระที่นั่งสรรเพชญ
พระเจ้าแผ่นดินกรุงเก่า
พระราชดำริ
พระราชดำรัส
พลับพลาจตุรมุข
อักษรจีน
มณฑป
ปราสาท
บุษบก
ห้างใต้ฟ้า
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
กวางตุ้ง
พระราชสาส์น
ตราสัง
มังกรคาบแก้ว
พระราชลัญจกร
พระแสงรายตีนตอง
กงวาน
พระตราประทับ


กรมศิลปากร
พระนครศรีอยุธยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พระยาอนุมานราชธน

วันที่

2505

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์พระจันทร์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยเรื่องสาส์นสมเด็จ บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ผู้แต่งหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพิมพ์ 2 เล่ม (ต่อ) บันทึกจารึกจัมปานคร จารึกใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแหลมอินโดยจีนภาคกลาง อธิบายเพลงไทย เพลงขอมทรงเครื่อง เถา โน๊ตเพลง ขอมทรงเครื่อง เถา การเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเรื่องกรมศิลปากรในขวบปีที่ผ่านมา