Show Menu
เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป เล่ม ๒

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป เล่ม ๒

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประกาศพระบรมราชโองการฯ ทรงยกย่อง พระเกียรติคุณความดีความชอบของพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ อันเป็นสาเหตุให้พระองค์ท่านทรงได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์