Show Menu
กฎหมายรัชกาลที่ ๑ ฉบับตรา ๓ ดวง ลักษณะอาชญาหลวงและลักษณะอาชญาราษฎร์ พิมพ์ตามต้นฉบับ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

กฎหมายรัชกาลที่ ๑ ฉบับตรา ๓ ดวง ลักษณะอาชญาหลวงและลักษณะอาชญาราษฎร์ พิมพ์ตามต้นฉบับ

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กฎหมายตราสามดวง ลักษณะอาญาหลวงและลักษณะอาญาราษฎร์ นอกจากนี้ยังมีประวัติพระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ (วงศ์ จารุจินดา)