Show Menu
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่อง อริยทรัพย์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่อง อริยทรัพย์

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ทรัพย์ คือ ความดีที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียก อริยทรัพย์มี ๗ อย่างคือ ๑) สัทธา (หรือศรัทธา)เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ๒) ศีล รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ๓) หิริ ความละอายต่อบาป ทุจริต ๔) โอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาป ทุจริต ๕) สุตะ ความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมาก คือ ความทรงจำธรรม ๖) จาคะ สละให้ปันสิ่งของ ๆ ตน แก่คนที่ควรให้ปัน ๗) ปัญญา รอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์