Show Menu
บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่องคาวี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่องคาวี

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ละครดึกดำบรรพ์ หรือละครออปรา เรื่องคาวี นี้แสดงรวม ๓ ตอนๆ ที่ ๑ นางเฒ่าทัศประสานหลอกเอาพระขรรค์ของคาวีไปเผาไฟ ตอนที่ ๒ หลวิชัยปลอมเป็นฤษีไปชุบตัวท้าวสันนุราช ตอนที่ ๓ มเหสีท้าวสันนุราชหึงนางจันทร์สุดา