Show Menu
คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย.

หัวเรื่อง

คัมภีร์ใบลาน
หนังสือสมุดไทย

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ.

วันที่

2552

ภาษา

th

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 978-974-417-985-2