Show Menu
จดหมายเหตุระวางทูตลังกาและสยามครั้ง กรุงศรีอยุธยา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จดหมายเหตุระวางทูตลังกาและสยามครั้ง กรุงศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสภา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๗๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระเกียรติศิริราชสิงหะ พระเจ้าแผ่นดินลังกาทรงพระราชดำริเห็นควรจะจัดการเรื่องตั้งสงฆ์มณฑลในลังกาทวีป จึงแต่งราชทูตสิงหฬให้เชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการเข้ามาขอพระสงฆ์สยามออกไปให้อุปสมบทแก่ชาวสิงหฬในลังกาทวีป